Du trodde kanskje at gudstro kun dreide seg om blind tro uten noen rasjonelle argumenter eller grunner for å tro overhodet? Eller at ateister er de mest intelligente? Francis Bacon mente at det var sant at litt filosofi bragte menneskets sinn til ateisme, men at dybde i filosofi bragte menneskets sinn til religion. Hvordan står det til i de filosofiske kretser idag? I en artikkel fra 1980 skriver Time Magazine følgende;

"In a quiet revolution in thought and argument that hardly anybody could have foreseen only two decades ago, God is making a comeback. Most intriguingly, this is happening, not among theologians or ordinary believers, but in the crisp intellectual circles of academic philosophers, where the consensus had long banished the Almighty from fruitful discourse."

Ifølge William Lane Craig siterer artikkelen Roderick Chisholm i den retning at grunnen til at ateisme hadde såpass stor innflytelse for en generasjon siden (dvs ca 1950-60 tallet) var fordi mange av de dyktigste filosofene var ateister. Mens idag mener Chisholm at mange av de dyktigste filosofene er gudstroende teister. Selv om enkelte ateister kanskje skulle mene at gudstro bare skyldes teite teister, så er det ikke helt slik seriøse ser på det:

"God is not "dead" in academia; he returned to life in the late 1960s and is now alive and well in his last academic stronghold, philosophy departments." (ref)

"I think that I can agree with Bill that many of the brightest philosophers today are theists..."

   ~ Quentin Smith (Professor filosofi og ateist) 
"I want atheism to be true and am made uneasy by the fact that some of the most intelligent and well-informed people I know are religious believers. It isn't just that I don't believe in God and, naturally, hope that I'm right in my belief. It's that I hope there is no God! I don't want there to be a God; I don't want the universe to be like that."

   ~ Thomas Nagel (Professor filosofi og ateist)
"Either half my colleagues are enormously stupid, or else the science of Darwinism is fully compatible with conventional religious beliefs - and equally compatible with atheism"

   ~ Stephen Jay Gould (Harvard professor og agnostiker) 
Det skjedde et skille på slutten av 60-tallet. Deretter har antall kristne filosofer økt. Det er ikke så kjent her i Skandinavia ennå, men det kommer. Først i dag ser jeg at det er større åpenhet for det.

   ~ Ralph Henk Vaags (Førsteamanuensis Universitetet i Agder) 


Iblant kan det være en rekke myter som hemmer tro på Gud. Som at en rekke naturvitenskapsmenn ble henrettet fordi deres søken etter sannhet var en trussel. Eller at korstogene dreide seg om religiøs tvangsomvendelse eller uprovosert erobringskrig. Om kirken (og historien til kirken) er det opptil flere myter som ikke er sanne. Alt ifra liten kjennskap om kristenretten i Norge (kortfilm om den her) til vrengebilder og underminering av forfølgelser av kristne kan også nevnes, mens det også finnes historiefortellinger om misjonærer og martyrers betydning for kristningen av Skandinavia.

Når det gjelder gudsbevis så er ikke dette noe som leverer en 100 % bekreftelse, men dreier seg om filosofiske eller logiske argumenter som gir en gode grunner for Guds eksistens. Den typiske "mannen i gata" vet generelt lite om disse. Her tas en kortfattet gjennomgang av noen (det finnes flere) av argumentene for Guds eksistens. Man trenger ikke være enig i alle argumentene (det finnes også ulike versjoner av dem), men kumulativt utgjør disse en veldig sterk sak.
Argumentene viser at man slettes ikke begår intellektuelt selvmord ved å tro på Gud, men at det tvert imot kan ses som den beste forklaringen av virkeligheten.

Big Bang

Kosmologiske argument (Kalam)

 1. Alt som begynner å eksistere har en årsak
 2. Universet begynte å eksistere
 3. Universet har en årsak
Det første som kan være nyttig å ha i bakhodet er at uansett hvordan man ser på universet / naturen så snakker vi om noe mirakuløst og fantastisk. Det gjelder uavhengig av om man er en ateist, agnostiker eller teist. For det finnes jo bare 3 alternativer. 1; Noe/noen (Gud) skapte universet. 2; Universet poppet inn i eksistens utav ingenting. 3; Universet har alltid eksistert i en evig rekke av hendelser bakover i tid/utstrekning.
Dette argumentet anfører at Gud (som skaper av universet) er den beste forklaringen til at universet eksisterer. Les mer...
Finjustert univers

Teleologiske argument

 1. Finjusteringen av universet skyldes enten fysisk nødvendighet, tilfeldighet eller design
 2. Det skyldes ikke hverken fysisk nødvendighet eller tilfeldighet
 3. Derfor skyldes det design
Teleologiske argument dreier seg om strukturtrekk ved og i universet. Som f.eks. at den høye kompleksiteten eller finjusteringen av fysiske konstanter for at intelligent liv i det hele tatt skal ha muligheten til å oppstå krever en intelligent designer. Argumentet anfører at det er langt mer plausiblet å si at universet er designet, enn at slik finjustering bare er tilfeldig. Les mer...
Rett eller gal

Moralske argument

 1. Dersom Gud ikke eksisterer, så eksisterer ikke objektive moralske verdier
 2. Objektive moralske verdier eksisterer
 3. Derfor eksisterer Gud
Vi kjenner/opplever at noen ting er virkelig gode eller onde (riktige eller gale), men hvorfor? Hva er egentlig godt og ondt? Mange (ateister inkludert) er enige om at dersom objektive moralske verdier eksisterer, så er det mer sannsynlig at Gud eksisterer, enn om det ikke var tilfelle. Les mer...
Ontologi

Modale ontologiske argument

 1. Det er mulig at et maksimalt stort vesen (Gud) eksisterer
 2. Dersom det er mulig at et maksimalt stort vesen eksisterer, så eksisterer et maksimalt stort vesen i en mulig verden
 3. Dersom et maksimalt stort vesen eksisterer i en mulig verden, så eksisterer det i alle mulige verdener
 4. Dersom et maksimalt stort vesen eksisterer i alle mulige verdener, så eksisterer det også i den virkelige verden
 5. Dersom et maksimalt stort vesen eksisterer i den virkelige verden, så eksisterer et maksimalt stort vesen
Argumentet anfører at Gud er det største tenkelige vesen. Dette er et rent logisk argument som kun benytter logikkens regler for å utlede Guds eksistens. Les mer...
Sager av grenen man sitter på

Rasjonalitet / Personlighet

Hvordan skal vi forstå oss selv som tenkende mennesker?

Naturen er lovbundet, som vil si at alt er determinert (kan bare skje på ett vis). Argumentet anfører at dersom vi kun er et produkt av naturen så kan vi ikke ha ekte rasjonalitet, egenverdi og fri vilje. Om dette ikke gir tilstrekkelig grunn for Guds eksistens, peker det i det minste mot en avkreftelse av å tro at naturen er alt som eksisterer (naturalismen blir selvmotsigende). Les mer...
Maleri av Jesu oppstandelse

Historiske fakta vedrørende Jesus fra Nazareth

Med historiske fakta menes hva den store majoriteten av historikere anerkjenner dem som. Disse er bl.a.:
 1. På søndagen etter korsfestelsen ble Jesu grav funnet tom
 2. Etter sin død hadde ulike individer og grupper av mennesker opplevelser hvor Jesus viste seg for dem ved ulike anledninger
 3. Disiplene trodde plutselig at Jesus oppstod fra de døde på tross av å ha all predisposisjon til det motsatte
Det finnes ikke noen plausibel naturlig forklaring på disse historiske faktaene. Derimot kan man rikelig rettferdiggjøre at den beste forklaringen av faktaene er at Jesus oppstod fra de døde og var den han hevdet å være. Noe som innebærer at den Gud åpenbart av Jesus eksisterer. Les mer...
Pascals wager

Pascal's wager

Blaise Pascal viser til hvilke alternativer som finnes og som står på spill:

     1. Du tror på Gud og Gud eksisterer   =   Uendelig/evig gevinst
     2. Du tror på Gud og Gud eksisterer ikke   =   Ingenting skjer
     3. Du tror ikke på Gud og Gud eksisterer   =   Uendelig/evig tap
     4. Du tror ikke på Gud og Gud eksisterer ikke   =   Ingenting skjer

Pascal's wager er mer et nytteargument som spør; "Hva er klokest å satse på?" Alternativene viser at det mest fornuftige er å tro. Les mer...


Mange andre argumenter finnes (bl.a. disse), og mange andre ting peker i retning av at Gud eksisterer. F.eks:

Opplevd Gud

Personlige opplevelser

Mange sier de vet at Gud eksisterer pga egne opplevelser av/med Gud. Les mer...
Bevissthet

Bevissthet / Sjel

Forskning viser en del indikasjoner på at bevissthet kan eksistere uavhengig av kroppen, og at det ihvertfall er problematisk at bevissthet kan reduseres til materie alene. Noe som er i tråd med hva både bibelen sier, og hva mange filosofer argumenterer for når de sier at mennesket består av både kropp og sjel. Les mer...
Meningen med livet

Meningen med livet

Livet selv virker absurd, og uten noen ultimat mening i fravær av Gud. Det synes irrasjonelt å foretrekke død, nytteløshet og ødeleggelse fremfor liv, meningsfullhet og lykke. Les mer...

Dersom dette var noe komplekst å gripe, så kan en enklere innføring og god start være:
En fin oppsummering kan være:


Man bør også tenke litt over eget virkelighetssyn / verdensbilde, og hvilke grunner man har for dette. Er naturen alt som eksisterer slik naturalismen forfekter? Hvordan kan den så ha begynt å eksistere? Hvordan kan den være kontingent? Hvorfor er naturen regelmessig/følger lover, og hvordan har det seg at disse kan formuleres matematisk (dypere forklart her)? Er der ingen mening? Hvorfor bør jeg være moralsk? Hva er kjærlighet? Hva vil det si å være menneske? Hvordan skal man oppfatte "jeg'et" sitt? Hvordan kan man betrakte menneskeverdet? Logikkens lover? Skjønnhet? osv osv. De fleste av oss føler oss som frie mennesker med en personlighet, samvittighet, fornuft, mening, fri vilje, tilhørende moralsk ansvar, etc, men er dette noe åpenbart i naturalismen? Hva er det egentlig som best forklarer den virkeligheten vi lever i? Skal man akseptere eget virkelighetssyn bør man også følge logikken til bunns på en koherent måte. Det bør henge konsistent sammen med seg selv og med det vi kjenner av virkeligheten. Det bør altså henge på greip og gi en helhetlig mening. Samtidig bør man også ha sånn noenlunde klart for seg hvor vitenskapen slutter og troen begynner (som ikke betyr at naturvitenskapen ikke er den beste metoden til kunnskap om den fysiske virkeligheten).

Man kan nok alltid finne en flukt fra ethvert argument hvis man er villig til å betale en høy nok pris. Men man bør da spørre seg om man egentlig er mer interessert i å finne flukten fra det enn å finne sannheten. Man bør se inn i sitt hjerte å spørre; hvorfor er jeg så opptatt av å unngå konklusjonen til argumentet for enhver pris? Filosofen Antony Flew kjempet ateismens sak omtrent hele sitt liv. I 2004 deklarerte han at han nå trodde Gud eksisterte. Han utfordret så sine tidligere ateistiske venner til å følge argumentene dit de leder. "Jeg har fulgt argumentene dit de har ledet meg", skriver Flew. "Og disse har ledet meg til å akseptere eksistensen av en selv-eksisterende, uforanderlig, ikke-materiell, allmektig og allvitende "Beeing". Søk derfor etter sannheten, som Flew, uansett hvor den leder. Spørsmålet er hva som kan være den beste forklaringen gitt den totale informasjonen vi besitter.


De logiske og vitenskapelige data peker mot Guds eksistens i så stor grad at et økende antall vitenskapsmenn offentlig erkjenner de metafysiske implikasjonene som karakteriserer universet. Nedenfor er et lite knippe av deres synspunkter begynnende med 2 store navn fra fortiden:

Max Planck (Nobel Pris 1918): "As a man who has devoted his whole life to the most clearheaded science, to the study of matter, I can tell you as a result of my research about the atoms this much: There is no matter as such! All matter originates and exists only by virtue of a force which brings the particles of an atom to vibration and holds this most minute solar system of the atom together... We must assume behind this force the existence of a conscious and intelligent Spirit. This Spirit is the matrix of all matter."

Albert Einstein (Nobel Pris 1921): "Everyone who is seriously involved in the pursuit of science becomes convinced that a spirit is manifest in the laws of the universe - a spirit vastly superior to that of man, and one in the face of which we with our modest powers must feel humble."

Paul Davies (Fysiker og leder av BEYOND: Center for Fundamental Concepts in Science): "Through my scientific work I have come to believe more and more strongly that the physical universe is put together with an ingenuity so astonishing that I cannot accept it merely as a brute fact. I cannot believe that our existence in this universe is a mere quirk of fate, an accident of history, an incidental blip in the great cosmic drama."

Sir Fred Hoyle (Astronom og matematiker): "A commonsense interpretation of the facts suggests that a super-intellect has monkeyed with physics, as well as chemistry and biology, and that there are no blind forces worth speaking about in Nature."

Allan Rex Sandage (Astronom og tidligere ateist, titulert "Grand Old Man of Cosmology" av New York Times): "It was my science that drove me to the conclusion that the world is much more complicated than can be explained by science. It was only through the supernatural that I could understand the mystery of existence."

Arno Penzias (Nobel Pris-vinnende astrofysiker): "I invite you to examine the snapshot provided by half a century's worth of astrophysical data and see what the pieces of the universe actually look like in order to achieve consistency with our observations we must assume not only creation of matter and energy out of nothing, but creation of space and time as well. The best data we have are exactly what I would have predicted had I nothing to go on but the five books of Moses, the Psalms, the Bible as a whole."

Vera Kistiakowski (Fysikkprofessor og tidligere president ved Association of Women in Science): "The exquisite order displayed by our scientific understanding of the physical world calls for the divine."

Stephen Meyer (Geofysiker og Cambridge Dr i "origin-of-life" biologi): "If it's true there's a beginning to the universe, as modern cosmologists now agree, then this implies a cause that transcends the universe. If the laws of physics are fine-tuned to permit life, as contemporary physicists are discovering, then perhaps there's a designer who fine-tuned them. If there's information in the cell, as molecular biology shows, then this suggests intelligent design. To get life going in the first place would have required biological information; the implications point beyond the material realm to a prior intelligent cause."

Scott Todd (Immunolog ved Kansas State University): "Even if all the data point to an intelligent designer, such an hypothesis is excluded from science because it is not naturalistic."

George Wald (Harvard biolog): "There are only two possibilities as to how life arose. One is spontaneous generation arising to evolution; the other is a supernatural creative act of God. There is no third possibility. Spontaneous generation, that life arose from non-living matter, was scientifically disproved 120 years ago by Louis Pasteur and others. That leaves us with the only possible conclusion that life arose as a supernatural creative act of God. I will not accept that philosophically because I do not want to believe in God. Therefore I choose to believe in that which I know is scientifically impossible: spontaneous generation arising to evolution." ('Scientific American' 199, September 1958, p.100).
Senere hevdet George Wald at universet og livet var blitt til ved en Skaper. Utviklingslæren fremmer den ideen at tanken er et produkt av evolusjonen. Men det er motsatt, hevdet han: Tanken var forut for og kilden til både materien og livet.


bottom image
top image
top image
Kortfilm: Eksisterer Gud?
bottom image
top image
top image
10 Top Christians in Science on Science and Faith
bottom image
top image
top image
W.L. Craig holdt foredrag for elever i Bergen da han besøkte Norge i 2012 (Why be a christian?)
bottom image
top image
top image
Alister McGrath - from atheist scientist to Christian theologian
bottom image
top image
top image
God's not dead - Vince Vitale
bottom image
top image
top image
Socrates meets Jesus - Play based on book by philosopher Peter Kreeft
Filosof og ateist Alex Rosenberg's Q&A med seg selv i hans
"The Atheist's Guide to Reality":

- Is there a God?
No.

- What is the nature of reality?
What physics says it is.

- What is the purpose of the universe?
There is none.

- What is the meaning of life?
Ditto.

- Why am I here?
Just dumb luck.

- Is there a soul? Is it immortal?
Are you kidding?

- Is there free will?
Not a chance!

- What is the difference between right and wrong, good and bad?
There is no moral difference between them.

- Why should I be moral?
Because it makes you feel better than being immoral.

- Is abortion, euthanasia, suicide, paying taxes, foreign aid, or anything else you don’t like forbidden, permissible, or sometimes obligatory?
Anything goes.

- Does history have any meaning or purpose?
It’s full of sound and fury, but signifies nothing.

"Atheism is a fairy tale for people afraid of the light"
~ Dr John Lennox

(Merk! Dette gjelder ikke alle ateister,
men kanskje mer typisk "I don't believe in God...and I hate him"-typene)


I was at this time living, like so many Atheists or Antitheists, in a whirl of contradictions. I maintained that God did not exist. I was also very angry with God for not existing. I was equally angry with Him for creating a world.
~ C.S. Lewis
But the new rebel is a skeptic, and will not entirely trust anything. He has no loyalty; therefore he can never be really a revolutionist. And the fact that he doubts everything really gets in his way when he wants to denounce anything. For all denunciation implies a moral doctrine of some kind; and the modern revolutionist doubts not only the institution he denounces, but the doctrine by which he denounces it. Thus he writes one book complaining that imperial oppression insults the purity of women, and then he writes another book (about the sex problem) in which he insults it himself... As a politician, he will cry out that war is a waste of life, and then, as a philosopher, that all life is waste of time. A Russian pessimist will denounce a policeman for killing a peasant, and then prove by the highest philosophical principles that the peasant ought to have killed himself...
The man of this school goes first to a political meeting, where he complains that savages are treated as if they were beasts; then he takes his hat and umbrella and goes on to a scientific meeting, where he proves that they practically are beasts. In short, the modern revolutionist, being an infinite skeptic, is always engaged in undermining his own mines. In his book on politics he attacks men for trampling on morality; in his book on ethics he attacks morality for trampling on men. Therefore the modern man in revolt has become practically useless for all purposes of revolt. By rebelling against everything he has lost his right to rebel against anything.

   - G.K. Chesterton


Mere Christianity Cartoon-style

Gud har gjort det tilstrekkelig klart for dem med et åpent sinn og et åpent hjerte,
men tilstrekkelig svakt for å ikke tvinge dem som er mer lukkede.
De som søker Gud, som er åpne for Gud, vil finne bevisene tilstrekkelige.
                                                                                    - Blaise Pascal (parafrase)

For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram.
Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet,
har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger.
                                                                   - Rom 1, 19-20

Neste Quote